Menu

Vedtægter

Hundige Boldklubs Vedtægter

Navn og hjemsted
1. Klubbens navn er Hundige Boldklub. Klubben er hjemmehørende i Greve Kommune.

2. Formål
Klubbens formål er at give børn og voksne mulighed for at dyrke fodbold, såvel på motionsplan som på turnerings plan

3. Medlemskreds
Som medlemmer optages alle, der kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf, samt opfylder betingelserne som angivet i SBU's love, spec. § 22 og 23. Bestyrelsen kan hos SBU indhente de fornødne oplysninger til brug for medlemskabets gyldighed.

Klubben ser mangfoldighed som en ressource. Derfor er alle der er tilknyttet klubben lige meget værd uanset køn , handicap, religiøs overbevisning, seksuel orientering og etnisk baggrund.

4. Kontingent - regnskabsår

Stk. 1.
Indmeldelsesgebyr - der fastsættes af bestyrelsen - betales ved indmeldelse i Hundige Boldklub. Kontingent opkræves senest pr. 01.04 og 15.08.
Stk. 2.
Bestyrelsen kan efter behov vurdere, om kontingentet skal opkræves i 2 rater eller flere.
Stk. 3.
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.
Regnskabsåret følger kalenderåret. Eventuelle aktive æresmedlemmer i Hundige Boldklub er friholdt for kontingent.
Stk. 4.
Medlemsrestancer udover én måned medfører slettelse og restance. Slettes et medlem på grund af restance, kan vedkommende kun optages på ny, såfremt det skyldige beløb samt nyt indskud betales.

5. Den daglige ledelse

Stk. 1.
Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer max 5 medlemmer valgt for 2 år.

Stk. 2.
Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. Formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Genvalg kan I alle tilfælde finde sted.

Medlemmer der ønskes indvalgt til bestyrelsen på Generalforsamlingen, skal senest 2 uger før Generalforsamling afholdes, meddele deres kandidatur skriftligt til Formanden.

Stk. 3.
Bestyrelsen konstitueres efter Generalforsamlingen med henblik på varetagelse af de aktuelle relevante poster i bestyrelsen.

I tilfælde hvor vi har DIF finansieret støtte til ansatte varetages Ungdomsformanden af ansatte person.

Stk. 4.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelses suppleanter for 1 år.
Generalforsamlingen vælger, til revidering af klubbens regnskab, en revisor for 1 år.
Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant for 1 år.

Stk. 5.
Alle bestyrelsesmedlemmer, revisor samt suppleanter skal være myndige.
Bestyrelsen fastsætter selv sin mødevirksomhed og forretningsorden.

Stk. 6.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 7.
Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

Stk. 8.
Efter bestyrelsesmøder laves et referat fra møderne, der godkendes af bestyrelsesmedlemmerne

Stk. 9.
Det er bestyrelsen, der enten selv, eller ved fuldmagt, ansætter og afskediger den fornødne hjælp i klubben.

Stk. 10.
Hvor intet andet er anført i vedtægterne, er bestyrelsen berettiget til at træffe de nødvendige dispositioner, dog under ansvar for SBU's og DGI's vedtægter og love

6. Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 15. marts.

Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af tid og sted og foreløbig dagsorden, med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse via klubbens Facebook side og ved opslag i klubben.

Stk. 3.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, indleveres skriftligt til bestyrelsen med forslagsstillerens underskrift, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen bl.a. indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning - herunder godkendelse af regnskab og kommende års budget.
4. Valg af formand (Lige år)
5. Valg af kasserer (Ulige år)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (1 i lige år, 2 i ulige år.)
7. Valg af revisor.
8. Valg af suppleanter for bestyrelse og revisor.
9. Fastsættelse af kontingent.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.

Endelig dagsorden kan afhentes i klubben senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har været medlem i 6 måneder. Unge under 18 år kan være repræsenteret ved en forælder/værge.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 6.
Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 7.
Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning bliver forlangt af mindst 1/3 af de tilstedeværende.

Stk. 8.
Referat fra Generalforsamlingen er tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter Generalforsamlingen.

7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 1 uges varsel, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne eller 50 medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

8. Klubbens medlemskaber
Klubben er medlem af Sjællands Boldspil Union (SBU) og er herved underkastet disse organisationers vedtægter og love.

9. Opløsning
Klubben kan kun opløses eller sammensluttes med en anden klub, såfremt dette vedtages med mindst 75% af stemmerne på en ordinær generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med kun dette punkt på dagsordenen. Ved eventuel opløsning af klubben, fordeles klubbens materialer og midler til andre fritidsaktiviteter blandt børn og unge i Greve Kommune.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26. 11. 1985 med ændringer senest den 2016

 

Seneste opdatering er sket på Generalforsamling den 27. februar 2023 

 

Luk